Skip to main content

Politika privatnosti

ID 90 d.o.o., Ogrizovićeva 34/1, 10000 Zagreb (OIB: 67813285523) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Privola korisnika i odustanak

www.id90.hr prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja www.id90.hr, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi www.id90.hr. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Voditelj obrade podataka

www.id90.hr je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

www.id90.hr prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od internetske stranice i komuniciraju sa www.id90.hr. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

Podatke koje korisnici unose putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge www.id90.hr (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.),

korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici),

osobni podaci koje generira www.id90.hr ili treće osobe (primjerice šifre),

Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

Svrha obrade podataka

www.id90.hr može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

  • Pribavljanje usluga koje nudi .id90.hr
  • Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za uslugu i usporedbu usluga ili za druge usluge koje www.id90.hr nudi,
  • Interni trening i kontrola kvalitete,
  • Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,
  • Korporativne transakcije koje izvrši id90.hr, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke,
  • Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
  • Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču ili u kojima www.id90.hr sudjeluje.

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Brošure, komercijalna komunikacija

U svezi s uslugama koje nudi www.id90.hr, isti može periodično slati sadržaj komercijalne prirode na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri www.id90.hr. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvog sadržaja.. Međutim, oni mogu obavijestiti www.id90.hr u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom. www.id90.hr ne prosljeđuje podatke trećim stranama.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, www.id90.hr će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na id@id90.hr ili na poštansku adresu: Ogrizovićeva 34/1, 10000 Zagreb. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na tim@id90.hr ili na poštansku adresu: Ogrizovićeva 34/1, 10000 Zagreb. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Ivan Dresar
id90@id90.hr